Szybki kontakt: +420 736 760 921 (Pon-Piątek 9-17) - bez SMS
0,
Cena całkowita: 0 zł
Kup więcej 350 zł
i masz DARMOWĄ wysyłkę!

REGULAMINY


WARUNKI HANDLOWE firmy LIP distribution s.r.o. z siedzibą Velké náměstí 140, Strakonice 38601 regon: 27274501 spółka wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Krajský soud w Českých Budějovicích 386 01 Wydział C, sygnatura 13204 na sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu on-line umieszczonego na stronie internetowej www.swis-shop.pl

1. PRZEPISY WSTĘPNE

1.1. Niniejsze warunki handlowe (dalej tylko „warunki handlowe”) firmy handlowej LIP distribution s.r.o. z siedzibą Velké náměstí 140, Strakonice 38601 regon: 27274501 spółka wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Krajský soud w Českých Budějovicích 386 01 Wydział C, sygnatura 13204 (dalej tylko „sprzedający”) określają wzajemne prawa i obowiązki stron umowy powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna-sprzedaży (dalej tylko „umowa kupna-sprzedaży”) zawieranej pomiędzy sprzedającym a inna osoba fizyczną lub prawną (dalej tylko „kupujący”) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sprzedaż internetowa jest prowadzona przez sprzedającego na stronie internetowej www.swis-shop.pl, za pośrednictwem interfejsu www (dalej tylko „interfejs www sklepu”).

1.2. Warunki handlowe określają prawa i obowiązki stron umowy przy korzystaniu ze strony www sprzedającego znajdującej się pod adresem www.swis-shop.pl (dalej tylko „strona www”) i inne powstające związki umowne. Warunki handlowe nie obejmują przypadków, kiedy to osoba mająca zamiar dokonania zakupu od sprzedającego występuje w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

1.3. Przepisy stanowiące odstępstwo od warunków handlowych można ustalić w umowie kupna-sprzedaży. Przepisy stanowiące odstępstwo uzgodnione w umowie kupna-sprzedaży mają pierwszeństwo w stosunku do przepisów warunków handlowych.

1.4. Przepisy warunków handlowych stanowią nieodłączną część umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna-sprzedaży i warunki handlowe są przygotowane w języku czeskim. Umowę kupna –sprzedaży można zawrzeć w języku czeskim.

1.5. Brzmienie warunków handlowych może być przez sprzedającego zmieniane i uzupełniane. Przepis ten nie narusza praw i obowiązków powstałych podczas obowiązywania poprzedniego brzmienia warunków handlowych.

1.1. KONTO UŻYTKOWNIKA

1.6. Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej na stronie internetowej, kupujący otrzymuje dostęp do swego interfejsu użytkownika. Ze swego interfejsu użytkownika kupujący może dokonywać zamówień towaru (dalej tylko „konto użytkownika”). W przypadku, że umożliwia to interfejs www sklepu, kupujący może dokonywać zamówienia towaru również bez zarejestrowania się, bezpośrednio z interfejsu www sklepu.

1.7. Przy dokonywaniu rejestracji na stronie www i przy dokonywaniu zamówienia towaru kupujący jest zobowiązany do prawidłowego podania wszystkich i prawdziwych danych. Dane podane w koncie użytkownika, kupujący przy jakiejkolwiek ich zmianie powinien je zaktualizować. Dane podane przez kupującego w koncie użytkownika i przy zamawianiu towaru sprzedający przyjmuje za prawidłowe.

1.8. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony loginem i hasłem. Kupujący zobowiązany jest do ochrony informacji umożliwiających dostęp do jego konta użytkownika i wiadomym mu jest, że sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego obowiązku przez kupującego.

1.9. Kupujący nie jest upoważniony do udostępniania swego konta użytkownika osobom trzecim.

1.10. Sprzedający jest upoważniony do anulowania konta użytkownika, szczególnie jeżeli kupujący nie korzysta ze swego konta przez okres dłuższy niż 1 rok lub jeżeli kupujący naruszy zobowiązania wynikające z umowy kupna-sprzedaży (włącznie z warunkami handlowymi).

1.11. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika nie musi być nieprzerwanie dostępne, np. ze względu na konieczność konserwacji oprogramowania i serwerów sprzedającego lub na konieczność konserwacji oprogramowania i serwerów osób trzecich.

1.2. ZAWARCIE UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

1.12. Interfejs sklepu internetowego zawiera wykaz towarów oferowanych przez sprzedającego do sprzedaży włącznie z podaniem cen poszczególnych towarów. Ceny oferowanych towarów są podane z uwzględnieniem podatku od wartości dodanej i wszystkich innych opłat. Oferta sprzedażowa towaru i cena towaru jest ważna przez okres prezentacji na interfejsie sklepu. Nie ogranicza to uprawnień sprzedającego do zawarcia umowy kupna-sprzedaży na podstawie indywidualnych uzgodnień. Wszelkie oferty sprzedaży zamieszczone na stronie internetowej sklepu są niezobowiązujące i sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w odniesieniu do tego towaru.

1.13. Interfejs sklepu zawiera również informacje dotyczące kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru zamieszczone na interfejsie sklepu dotyczą tylko przypadków kiedy towar jest dostarczany na terenie Republiki Czeskiej.

1.14. W celu dokonania zamówienia towaru kupujący wypełnia formularz zamówienia na interfejsie sklepu. Formularz zamówienia obejmuje przede wszystkim informacje o:
-zamawianym towarze (zamawiany towar kupujący umieści w koszyku interfejsu sklepu),
-sposobie płatności za towar, dane dotyczące sposobu dostawy zamawianego towaru i
-informacje o kosztach związanych z doręczeniem towaru (dalej wspólnie tylko jako „zamówienie”).

1.15. Przed wysłaniem zamówienia do sprzedającego, kupujący ma możliwość sprawdzenia i dokonania zmian danych, które zamieścił w zamówieniu, uwzględniając możliwość stwierdzenia i poprawiania przez kupującego pomyłek powstałych przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Zamówienie kupujący przesyła do sprzedającego po kliknięciu na przycisk „Zamówić”. Dane zamieszczone w zamówieniu sprzedający przyjmuje za prawidłowe. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia potwierdza otrzymanie zamówienia, przesyłając e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia na adres poczty elektronicznej kupującego podany w jego interfejsie użytkownika lub w zamówieniu (dalej tylko „adres poczty elektronicznej kupującego”).

1.16. Sprzedający jest zawsze upoważniony w zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, wysokość ceny kupna, przewidywane koszty dostawy) do wystąpienia do kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. telefonicznie lub na piśmie).

1.17. Stosunek umowny pomiędzy sprzedającym i kupującym powstaje po doręczeniu przyjęcia zamówienia (akceptacji), które zostaje przesłane kupującemu na jego adres poczty elektronicznej.

1.18. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedający nie ma obowiązku zawarcia umowy kupna-sprzedaży i to przede wszystkim z osobami, które uprzednio w sposób zasadniczy naruszyły umowę kupna-sprzedaży (włącznie z warunkami handlowymi).

1.19. Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie zdalnych środków łączności przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży. Koszty powstałe po stronie kupującego w związku z użyciem zdalnych środków łączności w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży (koszty połączeń internetowych, rozmów telefonicznych) ponosi kupujący.

1.3. CENA TOWARU I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.20. Cenę towaru i ewentualne koszty związane z dostarczeniem towaru zgodnie z umową kupna-sprzedaży może kupujący zapłacić sprzedającemu w następujący sposób:
• gotówką w sklepie sprzedającego znajdującym się przy ul. Masarykova 2312/65, Ústí nad Labem 40001;
• gotówką za pobraniem w miejscu określonym przez kupującego w zamówieniu;
• bezgotówkowo korzystając z systemu GPWEBPay;
• bezgotówkowo przy użyciu karty płatniczej;

1.21. Razem z ceną kupna kupujący jest zobowiązany do zapłaty sprzedającemu kosztów związanych z zapakowaniem i dostawą towaru. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, przez cenę kupna rozumie się również koszty związane z dostawą towaru.

1.22. W przypadku płatności gotówką lub w przypadku płatności za pobraniem cena kupna jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cenę kupna należy uregulować w terminie 14 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

1.23. W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący jest zobowiązany dokonać płatności wraz z podaniem zmiennego symbolu płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie kupującego do zapłaty ceny kupna jest spełniony w chwili przypisania należnej kwoty na rachunku sprzedającego.

1.24. Sprzedający ma prawo zwłaszcza, jeżeli ze strony kupującego nie nastąpi dodatkowe potwierdzenie zamówienia (art. 1.16), wymagać zapłaty całej kwoty ceny kupna przed wysłaniem towaru do kupującego.

1.25. Ewentualnych zniżek ceny zakupu udzielonych przez sprzedającego kupującemu nie można wzajemnie łączyć.

1.26. Jeżeli w kontaktach handlowych jest to przyjętym zwyczajem lub jeżeli tak określają to obowiązujące przepisy, sprzedający wystawi kupującemu w odniesieniu do płatności dokonanych na podstawie umowy kupna-sprzedaży dokument podatkowy – fakturę. Sprzedający jest płatnikiem podatku od wartości dodanej. Dokument podatkowy – fakturę wystawi sprzedający kupującemu po dokonaniu zapłaty ceny kupna i prześle ją w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej kupującego.

1.4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA - SPRZEDAŻY

1.27. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisami § 53 ust. 8 Ustawy nr 40/1964 Dz. U., Kodeks Cywilny, wraz z późniejszymi zmianami (dalej tylko „Kodeks Cywilny“), nie można między innymi odstąpić od umowy kupna-sprzedaży dotyczącej dostawy towaru przygotowanego specjalnie według wytycznych kupującego jak również towaru podlegającego szybkiemu zepsuciu, zużyciu lub zestarzeniu, od umowy kupna-sprzedaży dotyczącej dostawy nagrań audio i wideo oraz programów komputerowych, jeżeli konsument otworzył oryginalne opakowanie oraz od umowy kupna-sprzedaży dotyczącej dostawy gazet, periodyków i czasopism.

1.28. Jeśli nie jest to przypadek o którym mowa w art. 1.27 lub inny przypadek, kiedy nie można odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, kupujący ma zgodnie z przepisami § 53 ust. 7 Kodeksu Cywilnego prawo od umowy kupna-sprzedaży odstąpić w terminie czternastu (14) dni od przejęcia towaru. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży musi być sprzedającemu doręczone w sposób udokumentowany w terminie czternastu (14) dni od przejęcia towaru na adres sklepu sprzedającego lub na adres poczty elektronicznej sprzedającego info@swis-shop.eu .

1.29. W razie odstąpienia od umowy na podstawie art. 1.28 warunków handlowych umowa kupna-sprzedaży zostaje w całości anulowana. Towar musi być zwrócony sprzedającemu w terminie 14 dni roboczych od wysłania odstąpienia od umowy na adres sprzedającego. Jeżeli kupujący naruszy obowiązek wynikający ze zdania poprzedniego, po stronie sprzedającego powstaje prawo wymagania kary umownej w wysokości XXXCZK (słownie: XXX koron czeskich) za każdy dzień opóźnienia, maksymalnie jednak do wysokości ceny kupna towaru. Przepis ten nie narusza prawa do odszkodowania za ewentualna szkodę powstałą w wyniku naruszenia obowiązku, którego dotyczy kara umowna, również w przypadku, że wysokość szkody przekracza wysokość kary umownej. Towar musi być zwrócony sprzedającemu w stanie nieuszkodzonym i nie wskazującym na zużycie oraz jeżeli jest to tylko możliwe w oryginalnym opakowaniu.

1.30. W terminie dziesięciu (10) dni od dokonania zwrotu towaru przez kupującego zgodnie z art. 1.29 warunków handlowych sprzedający ma prawo dokonać przeglądu zwróconego towaru, przede wszystkim pod kątem stwierdzenia, czy zwrócony towar nie jest uszkodzony, zużyty lub częściowo wykorzystany.

1.31. W razie odstąpienia od umowy na podstawie art. 1.28 warunków handlowych sprzedający zwróci kupującemu równowartość ceny zakupu (bez kosztów związanych z przesyłką towaru) w terminie dziesięciu (10) dni od zakończenia terminu na dokonanie przeglądu zwróconego towaru według art. 1.30 warunków handlowych, bezgotówkowym przelewem na rachunek określony przez kupującego. Sprzedający może również dokonać zwrotu ceny kupna w gotówce przy zwrocie towaru przez kupującego.

1.32. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeżeli towar zwrócony sprzedającemu był uszkodzony, zużyty lub częściowo wykorzystany, po stronie sprzedającego powstaje w stosunku do kupującego prawo do odszkodowania za szkody powstałe. Prawo do pokrycia szkody sprzedający jest upoważniony do jednostronnego zaliczenia w stosunku do prawa kupującego do zwrotu ceny zakupu. Tak samo prawo do kary umownej zgodnie z art. 1.29 warunków handlowych sprzedający jest upoważniony do jednostronnego zaliczenia w stosunku do prawa kupującego do zwrotu ceny zakupu.

1.5. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARU

1.33. Sposób dostawy towaru określa sprzedający, jeżeli w umowie kupna-sprzedaży nie określono inaczej. Jeżeli sposób dostarczenia został uzgodniony w związku z żądaniami kupującego, kupujący ponosi ryzyko i ewentualne inne dodatkowe koszty związane z tym sposobem dostawy.

1.34. Jeżeli sprzedający na podstawie umowy kupna-sprzedaży jest zobowiązany dostarczyć towar do miejsca określonego przez kupującego w zamówieniu, kupujący ma obowiązek przejęcia towaru przy dostawie. Jeżeli kupujący nie przejmie towaru przy dostawie, sprzedający jest upoważniony do wymagania opłaty za przechowanie w wysokości XXX CZK (słownie: XXX koron czeskich) i dalej jest upoważniony do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.

1.35. Jeżeli z powodów leżących po stronie kupującego wystąpi konieczność powtórnej dostawy lub w sposób inny niż podany w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do poniesienia kosztów związanych z powtórną dostawą względnie kosztów związanych z innym sposobem doręczenia.

1.36. Przy przejmowaniu towaru od przewoźnika kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia całości opakowania towaru a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń poinformowania o tym przewoźnika. W razie stwierdzenia uszkodzenia opakowania świadczącego o możliwości nieuprawnionego ingerowania w zawartość przesyłki kupujący nie ma obowiązku przyjęcia przesyłki od przewoźnika. Podpisując list przewozowy, kupujący potwierdza, że przesyłka spełniła wszystkie warunki i w razie późniejszego wystąpienia z reklamacją dotyczącą uszkodzenia opakowania, reklamacja nie będzie rozpatrywana.

1.37. Inne prawa i obowiązki przy przewozie towaru mogą regulować warunki dostawy sprzedającego.

1.6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY, GWARANCJA

1.38. Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące odpowiedzialności sprzedającego za wady, włącznie z odpowiedzialnością z tytułu gwarancji, regulują ogólnie obowiązujące przepisy (przede wszystkim przepisy § 612 i następne Kodeksu Cywilnego).

1.39. Sprzedający wobec kupującego ponosi odpowiedzialność za to, aby sprzedawany towar pozostawał w zgodności z umową kupna-sprzedaży, przede wszystkim, że jest wolny od wad. Przez zgodność z umową rozumie się, że sprzedawany towar ma właściwości użytkowe i jakościowe wymagane przez umowę, przez sprzedającego, producenta lub jego przedstawiciela określane lub w oparciu o ich działalność reklamową oczekiwane, czy też ogólnie przyjęte dla takiego rodzaju towaru właściwości użytkowe i jakościowe, że odpowiada wymaganiom stawianym przez przepisy, jest w odpowiedniej określonej przez powyższe ilości, wielkości lub wadze i odpowiada celowi, który sprzedający określa lub do którego towar jest zwyczajowo używany.

1.40. Jeżeli rzecz przy przejęciu przez kupującego nie spełnia warunków umowy kupna-sprzedaży (dalej tylko „konflikt z umową kupna-sprzedaży“), kupujący ma prawo, aby sprzedający bezpłatnie i bez zbędnej zwłoki doprowadził rzecz do stanu odpowiadającego umowie kupna-sprzedaży, w zależności od żądania kupującego poprzez wymianę rzeczy lub jej naprawę; jeżeli jest to niemożliwe, kupujący może domagać się odpowiedniej zniżki lub może odstąpić od umowy. Nie obowiązuje to, jeżeli kupujący przed przejęciem rzeczy o konflikcie z umową kupna-sprzedaży wiedział lub konflikt z umową kupna-sprzedaży sam spowodował. Konflikt z umową kupna-sprzedaży, który wystąpi w terminie sześciu (6) miesięcy od daty przejęcia rzeczy uważa się za konflikt istniejący już w chwili przejęcia, jeżeli nie przeczy charakterowi rzeczy lub jeżeli nie zostanie udowodnione odwrotnie.

1.41. Jeżeli nie dotyczy to rzeczy ulegającej szybkiemu zepsuciu lub rzeczy używanej, sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady, które wystąpią jako konflikt z umową kupna-sprzedaży po przejęciu rzeczy w okresie objętym gwarancją (gwarancja).

1.42. Prawa kupującego wynikające z odpowiedzialności sprzedającego za wady, włącznie z odpowiedzialnością z tytułu gwarancji, wymaga kupujący u sprzedającego w siedzibie jego firmy Masarykova 2312/65, Ústí nad Labem 40001.

1.7. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

1.43. Kupujący nabywa prawa własności w stosunku do towaru po dokonaniu zapłaty pełnej ceny zakupu towaru.

1.44. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie i inne składniki tworzące interfejs www sklepu (włącznie ze zdjęciami oferowanego towaru) są chronione przepisami o prawie autorskim. Kupujący zobowiązuje się, że nie będzie podejmować działań, mogących jemu lub osobom trzecim umożliwić nieuprawniony dostęp lub nieuprawnione wykorzystywanie oprogramowania lub pozostałych składników tworzących interfejs sklepu.

1.45. Kupujący nie jest uprawniony przy korzystaniu z interfejsu sklepu używać mechanizmów, oprogramowania lub innych procedur mogących mieć negatywny wpływ na działanie interfejsu sklepu. Interfejs sklepu można używać tylko w zakresie zgodnym z jego przeznaczeniem i nie kosztem praw innych klientów sprzedającego.

1.46. Sprzedający wobec kupującego nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu przepisów § 53a ust. 1 Kodeksu Cywilnego.

1.47. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w wyniku działania osób trzecich w stosunku do strony internetowej lub w wyniku użycia strony internetowej niezgodnego z jej przeznaczeniem.


1.8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH

1.48. Ochrona danych osobowych kupującego, który jest osobą fizyczną jest stanowiona przepisami Ustawy nr 101/2000 Dz. U., o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami.

1.49. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych: nazwisko i imię, adres zamieszkania, pesel, NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu i XXX (dalej wspólnie tylko jako „dane osobowe”).

1.50. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez sprzedającego, dla celów realizowania praw i obowiązków wynikających z umowy kupna-sprzedaży i w celu przesyłania informacji i wiadomości handlowych.

1.51. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że ma obowiązek podawać prawidłowe i prawdziwe swoje dane osobowe (przy rejestracji, w swoim koncie użytkownika, przy dokonywaniu zamówienia w interfejsie sklepu internetowego) i że ma obowiązek bez zbędnej zwłoki informować sprzedającego o zmianach zaistniałych w swoich danych osobowych.

1.52. Przetwarzanie danych osobowych sprzedający może powierzyć osobie trzeciej jako przetwarzającemu. Oprócz osób dostarczających towar, dane osobowe kupującego bez jego uprzedniej zgody nie będą udostępniane osobom trzecim.

1.53. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób automatyczny lub drukowane w sposób niezautomatyzowany.

1.54. Kupujący potwierdza, że udostępnione dane osobowe są dokładne, że został pouczony, że jest to dobrowolne udostępnienie danych osobowych. Kupujący oświadcza, że został pouczony iż może swoja zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego odwołać na podstawie swojego zawiadomienia pisemnego doręczonego na adres sprzedającego.

1.55. Jeżeli kupujący powziąłby domniemanie, że sprzedający lub operator (art. 1.52) dokonuje przetwarzania jego danych osobowych w konflikcie z ochroną życia prywatnego i osobistego kupującego lub w konflikcie z obowiązującymi przepisami, przede wszystkim jeżeli są to dane osobowe niedokładne uwzględniając cel ich przetwarzania, może:
• zażądać od sprzedającego lub jego operatora wyjaśnień,
• żądać od sprzedającego lub operatora usunięcia zaistniałego stanu. Przede wszystkim może dotyczyć to zablokowania, wprowadzenia zmian, uzupełnienia lub likwidacji danych osobowych.
Jeżeli żądanie kupującego według zdania poprzedniego zostanie uznane za uprawnione, sprzedający lub operator usunie bezzwłocznie zaistniały stan. Jeżeli sprzedający lub operator nie spełni żądania kupującego, kupujący ma prawo zwrócić się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zapis powyższy nie ogranicza prawa kupującego do zwrócenia się bezpośrednio w wyżej przywołanej sprawie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1.56. Jeżeli kupujący wystąpi o udzielenie informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych, sprzedający zobowiązany jest do przekazania mu takiej informacji. Sprzedający ma prawo za udzielenie informacji według zdania poprzedniego wymagać wynagrodzenia w wysokości nie przekraczającej kosztów niezbędnych poniesionych w związku z udzieleniem informacji.

1.57. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji dotyczących towaru przez obsługę lub firmę sprzedającego na adres poczty elektronicznej kupującego, jednocześnie wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez sprzedającego na adres poczty elektronicznej kupującego.

1.9. DORĘCZANIE

1.58. Jeżeli nie zostanie uzgodnione inaczej, wszelka korespondencja związana z umową kupna-sprzedaży musi być doręczana stronie drugiej w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, osobiście lub doręczana za pośrednictwem świadczącego usługi pocztowe (według wyboru nadawcy). Korespondencja kupującemu jest doręczana na adres poczty elektronicznej podany w jego koncie użytkownika.

1.59. Informacja jest uważana za doręczoną:
• w przypadku doręczania przez pocztę elektroniczną w chwili jej przyjęcia na serwer poczty przychodzącej; integralność informacji przesyłanych przez pocztę elektroniczna może być zabezpieczona przez certyfikat,
• w przypadku doręczania przez świadczącego usługi pocztowe w chwili przejęcia przesyłki przez adresata,
• w przypadku doręczenia osobistego lub za pośrednictwem świadczącego usługi pocztowe również przy odmowie odebrania przesyłki, jeżeli adresat (lub osoba upoważniona do dokonania odbioru w jego imieniu) odmówi odbioru przesyłki,
• w przypadku doręczenia za pośrednictwem świadczącego usługi pocztowe po upływie dziesięciu (10) dni od złożenia przesyłki i przekazania adresatowi awiza, jeżeli nastąpi złożenie przesyłki u świadczącego usługi pocztowe również, gdy adresat nie został poinformowany o złożeniu przesyłki.

1.10. PRZEPISY KOŃCOWE

1.60. Jeżeli związek związany z wykorzystaniem strony internetowej lub związek prawny oparty na umowie kupna-sprzedaży zawiera element międzynarodowy, strony uzgadniają, że związek oparty jest na prawie czeskim. Nie odnosi się to do praw konsumenta wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów.

1.61. Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej i działalność sprzedającego nie wymaga innych zezwoleń. Kontrolę działalności gospodarczej wykonuje powołany do tego urząd.

1.62. Jeżeli dowolny przepis zawarty w Warunkach handlowych okaże się nieważnym lub niemożliwym do wykonania lub takim się stanie, w miejsce nieważnych przepisów zostaną wprowadzone przepisy, których znaczenie w swej istocie będzie jak najbardziej zbliżone do przepisów nieważnych. Nieważność lub bezskuteczność jednego z przepisów nie powoduje nieważności pozostałych. Zmiany i aneksy do umowy kupna-sprzedaży lub warunków handlowych mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej.

1.63. Umowa kupna-sprzedaży wraz z warunkami handlowymi jest przechowywana przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

1.64. Dane kontaktowe sprzedającego: adres do korespondencji swis-shop.pl Masarykova 2312/65, Ústí nad Labem 40001 , adres poczty elektronicznej obchod@swis-shop.cz , telefon +420 724 768 638
 

Do góry